Regulamin I Zwroty

 

 

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy planetabee.pl (dalej zwany: „Sklep”) działa pod adresem www.planetabee.pl Sprzedaż towarów w sklepie prowadzi spółka, działająca pod firmą Sting Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmska 21, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:  0000215192, NIP: 521-33-00-208, REGON: 015792452 (dalej zwaną „Sprzedawca”).
 2. Adresem elektronicznym Sklepu jest: www.planetabee.pl 
 3. Adresem mailowym Sprzedawcy jest: pj@planetabee.pl
 4. Kontakt telefoniczny odbywa się pod numerem: 605 911 001
 5. Obsługa telefoniczna i mailowa Klienta jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 6. Sklep działa zgodnie z postanowieniami, określonymi w niniejszym Regulaminie, a Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin określa ogólne warunki Sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu, zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie, postępowanie reklamacyjne oraz zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają między innymi następujące akty prawne:
  1. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ze zm.,
  2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ze zm.
  3. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ze zm.
  4. Inne przepisy prawa polskiego.
 9. Na stronie www.planetabee.pl umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 10. Zamówienia są realizowane na terenie Polski. Wysyłki zagraniczne są realizowane po wcześniejszym kontakcie celem ustalenia każdorazowo kosztów przesyłki oraz czasu realizacji Zamówienia.

 

§ 2. DEFINICJE

 

 1. Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru przez Dostawcę, będącego przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 2. Dostawca – podmiot, z którym Sprzedawca nawiązał współpracę w zakresie Dostawy Towarów.
 3. Formularz rejestracyjny – formularz umieszczony na stronie internetowej www.planetabee.pl, za pomocą którego Klient tworzy własne Konto.
 4. Klient –  podmiot (Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca), który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – panel, na którym jest przechowywany zbiór wszelkich informacji dotyczących Klienta, w tym informacji o złożonych Zamówieniach, w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.planetabee.plza pomocą którego Klient składa zamówienia.
 10. Sprzedawca – spółka prawa handlowego, działająca pod firmą Sting Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chełmska 21, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS:  0000215192, NIP: 521-33-00-208, REGON: 015792452.
 11. Towar – oferowany przez Sklep produkt, będący przedmiotem umowy sprzedaży.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w celu nabycia Towaru ze wskazaniem jego rodzaju i liczby.

 

§ 3. REJESTRACJA

 

 1. W celu złożenia zamówień i dokonania zakupu Towarów Klient może założyć Konto przeprowadzając proces rejestracji. Również jest możliwość dokonania zakupu Towaru bez rejestracji.
 2. Rejestracja jest nieodpłatna.
 3. W celu założenia Konta Klient wypełnia Formularz rejestracyjny umieszczony na stronie (https://planetabee.pl/login.php#jestem_nowy). Po wypełnieniu formularza Klient wprowadza go do systemu poprzez naciśnięcie przycisku „KONTYNUUJ” oraz wprowadzeniu hasła, składającego się z minimum 5 znaków.
 4. Warunkiem rejestracji w celu założenia konta jest akceptacja niniejszego Regulaminu, wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997) oraz wprowadzenie indywidualnego hasła.
 5. Po prawidłowym wprowadzeniu do systemu wypełnionego formularza Klient otrzyma na podany przez siebie adres mailowy potwierdzenie rejestracji, co będzie oznaczało zakończenie procesu rejestracji i założenia Konta. Od tej chwili Klient może się logować na Konto i składać Zamówienia.
§ 4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
 1. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  1.  Wybiera produkt i następnie dodaje go do koszyka. Za pomocą przycisku „Kontynuuj” przechodzi do wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności. Następnie za pomocą przycisku „do kasy” otwiera się nowe okno, w którym Klient ma trzy opcje do wyboru:
 1. Zaloguj się (wymagane dane: adres e-mail (który jest jednocześnie loginem) oraz hasło)
 2. Załóż konto (wymagane dane: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres oraz hasło)
 3. Zamów bez rejestracji (wymagane dane: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres)
  W przypadku wyboru opcji wskazanych w pkt 1.1. b) i c) powyżej pokazuj się zgody WYMAGANE do akceptacji (oznaczone czerwoną ‘*’), które są niezbędne dla dalszej kontynuacji zakupu Towaru.
 1. Zamówienie uważa się za złożone poprzez dodanie Towaru do koszyka, wyboru sposobu dostawy i płatności, wskazanie danych niezbędnych do wysyłki i naciśnięcie przycisku „Zakończ i zapłać”.
 2. Przed naciśnięciem przycisku „Zakończ i zapłać” Klient może wielokrotnie modyfikować wprowadzone dane do koszyka.
 3. Umowa sprzedaży uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę na podany adres mailowy Klienta. Potwierdzenie Zamówienia wpływa na maila Klienta najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia Zamówienia.
 4. Klient może składać Zamówienia na stronie internetowej Sklepu 7 dni w tygodniu całodobowo.
 5. Przedmiotem umowy sprzedaży są Towary dostępne na stronie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia.
 6. Wszystkie Towary umieszczone na stronie Sklepu są nowe i nie posiadają żadnych wad.
 7. Każdy Towar jest oznaczony ceną, która obowiązuje w chwili złożenia Zamówienia. Po złożonym zamówieniu cena nie ulega zmianie.
 8. Cena za Towar podana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT, ale nie zawiera kosztów dostawy.
 9. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany ceny Towarów, wycofanie Towarów, wprowadzenie rabatów, cen promocyjnych oraz wyprzedaży w określonych przez Sprzedawcę okresach.
 10. Informacja o Towarach podana na stronie Sklepu nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Towar jest własnością Sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty ceny za Towar.
 12. W przypadku złożenia oświadczenia przez Klienta o rezygnacji z zawarcia umowy sprzedaży do chwili przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, oferta przestaje być wiążąca dla Stron.

 

§ 5. WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU KLIENTA NIEZBĘDNE DLA KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SPRZEDAWCY

 

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz odpowiednich przeglądarek internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 2. Urządzenia o których mowa w pkt 1 powyżej: przeglądarka internetowa Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies,; minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pixeli.

 

§ 9. PŁATNOŚĆ

 

 1. Klient może dokonać płatności za Towar:
  1. szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności Przelewy24
  2. Kartą płatniczą
  3. Przelewem bankowym na numer rachunku 84 1090 1014 0000 0001 0816 8553
 2. Wszelkie koszty przelewów finansowych ponosi Klient.
 3. Klient ponosi koszty dostawy, które są doliczane do ceny Towaru.
 4. Klient powinien dokonać płatności za Towar w terminie 3 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Nie dotyczy to wybrania opcji opłaty za pobraniem.
 5. Klient może w formie mailowej wystąpić do Sprzedawcy z wnioskiem o przedłużenia terminu płatności. Sprzedawca wskaże termin o jaki zostanie przedłużony termin płatności.
 6. Po upływie terminu płatności Umowa sprzedaży przestaje wiązać Strony, a Zamówienie ulega automatycznemu anulowaniu.
 7. W przypadki zaistnienia konieczności zwrotu płatności za Towar dokonaną za pomocą karty płatniczej, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. W przypadku braku wiedzy o rachunku bankowym Klienta, zwrot zostanie dokonany na rachunek wskazany przez Klienta w formie pisemnej, wysłanej na adres Sprzedawcy.

 

§ 7. DOSTAWA

 

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na terenie Polski za pośrednictwem:
  1. Firmy kurierskiej. Koszt wysyłki za pośrednictwem DPD wynosi 13,60 zł, GLS 14,80 zł. Czas Dostawy około 1-3 dni robocze.
  2. Paczkomatów. Koszt wysyłki wynosi 9,99 zł. Czas Dostawy około 2-3 dni robocze.
 2. Czas Dostawy w okresach świątecznych może ulec wydłużeniu.
 3. Opłacony Towar wraz kosztami dostawy zostanie wysłany nie później niż za 2 dni robocze od dnia zaksięgowania środków płatności na rachunku Sprzedawcy.
 4. W wyjątkowych sytuacjach powodujących przedłużenie terminu wysyłki Klient zostanie o tym fakcie poinformowany.
 5. Terminy, koszty i warunki zagranicznych wysyłek będą indywidualnie omawiane z Klientem w zależności od kierunku wysyłki.
 6. Klient jest zobowiązany zbadać doręczoną przesyłkę przed jej odebraniem, czy nie jest uszkodzona. W sytuacji odnotowania ubytku lub uszkodzenia Klient może odmówić odebrania przesyłki oraz zarządzać sporządzenia protokołu od Dostawcy, a następnie poinformować nas o zaistniałym zdarzeniu mailowo lub telefonicznie.
 7. Dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w trakcie dostawy od Sprzedawcy przez Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki bez protokołu szkody może być bardzo trudnym.
 8. Reklamacje w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy przez Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów powstałych w trakcie dostawy bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.
 9. Dodatkowo Sprzedawca zaleca otwarcie paczki w obecności kuriera oraz sporządzenie protokołu w przypadku niezgodności dostarczanego Towaru z zamówionym. Powyżej wskazany protokół będzie stanowił podstawę do reklamacji.

 

§ 8. ZWROT TOWARU

 

 1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić on niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy zaczyna biec od dnia, w którym Towar został odebrany. Nie ma znaczenie dla rozpoczęcia biegu terminu na odstąpienie od Umowy przez kogo został odebrany Towar.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta musi złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej: Przesłanego listownie lub drogą elektroniczną na:
  3.1. Przesłanego na adres:

  Sting Communication Sp. z o.o.

  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa, lub
  3.2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: pj@planetabee.pl. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa uważa się za niezawartą.
 5. Oświadczenie o odstąpienie od Umowy uważa się za wysłane w terminie, jeżeli zostało ono wysłane przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 6. Zwracany przez Klienta, będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Towar nie może nosić śladów używania. Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, w oryginalnym, fabrycznie zapakowanym opakowaniu.
 7. W przypadku niedotrzymania wymogów, o których mowa w pkt.6 powyżej, Towar nie zostanie przyjęty przez Sprzedawcę.
 8. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca zwróci wszelkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty Dostawy Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu wysyłki oferowanego przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do dnia otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania potwierdzenia wysłania przez Klienta Towaru w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Strony postanowią inaczej.
 11. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zobowiązany jest zwrócić Towar niezwłocznie na swój koszt, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na adres:
  Sting Communication Sp. z o.o.
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa

 

§ 9. REKLAMACJA TOWARU
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Klient wszelkie reklamacje w zakresie nabytego Towaru kieruje na adres:
  Sting Communication Sp. z o.o.
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa
 3. Składając reklamacje Klient jest obowiązany dokładnie opisać przyczyny reklamacji i żądania, podać swoje dane kontaktowe, a także w przypadki Klienta niebędącego Konsumentem dołączyć dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
 4. W przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta koszt wysyłki reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia kompletnego zgłoszenia. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. O wynikach rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca w terminie 7 dni roboczych od dnia decyzji wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad. W przypadku niemożności wymiany Towaru Sprzedawca zwróci poniesione przez Klienta koszty wraz z kosztami Dostawy.
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca prześlę uzasadnioną decyzję do Klienta na maila oraz w terminie 7 dni roboczych od podjętej decyzji odeśle reklamowany Towar. Koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca.
 9. Reklamacji nie podlega Towar, który został uszkodzony mechanicznie w trakcie jego użytkowania oraz w wyniku braku lub nieprawidłowego użytkowania.
 10. Sklep nie przyjmuje Towaru odesłanego za pobraniem.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości prośba o kontakt pod adresem e-mail: pj@planetabee.pl lub telefonicznie: +48 501 272 472.

 

§ 10. ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta za pomocą drogi elektronicznej następujące usługi elektroniczne (dalej „Usługi”) oraz za pośrednictwem Sklepu umożliwia dalsze z nich korzystanie:

 

 1. prowadzenie Konta Klienta w sklepie,
 2. zawieranie Umowy Sprzedaży Towaru,
 3. publikacja opinii Klienta,
 4. wysyłanie i korzystanie z Newslettera.
 5. korzystanie z usługi „formularz kontaktowy.
 1. 2. Sprzedawca świadczy Usługi na rzecz Klienta nieodpłatnie 7 razy w tygodniu całodobowo.
 2. Usługa prowadzenia konta Klienta w sklepie nie jest ograniczona w czasie i polega na udostepnieniu do korzystania z panelu, w ramach którego Klient może zmieniać i modyfikować swoje dane oraz ma dostęp do historii w zakresie swoich Zamówień. W każdej chwili Klient może się zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia Konta wraz ze wszystkimi jego danymi. W takiej sytuacji usunięcie Konta przez Sprzedawcę nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia takiego żądania w formie pisemnej na następujący adres mailowy: pj@planetabee.pl
 3. Usługa zawierania Umowy Sprzedaży Towaru polega na złożeniu Zamówienia przez Klienta jest zawierana na czas oznaczony do czasu składania Zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Klienta.
 4. Usługa publikacji opinii Klienta polega na możliwości umieszczania przez Klientów na stronie internetowej Sklepu swoich wypowiedzi związanych z zamówionym Towarem oraz obsługą Klienta.  Treść opublikowana przez Klienta nie może naruszać praw osób trzecich oraz przepisów prawa. Sprzedawca zastrzega prawo odmowy publikacji opinii Klienta w przypadku użycia przez Klienta wulgarnych i obraźliwych wyrazów. Opublikowana opinia poza treścią będzie zawierała również datę publikacji oraz imię Klienta.
 5. Usługa wysyłanie i korzystanie z Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazanego przez Klienta za pomocą specjalnego formularza, różnych informacji o Towarach i usługach Sprzedawcy. Klient w każdej chwili może wyrazić chęć korzystania z niniejszej Usługi oraz złożyć oświadczenie o rezygnacji korzystania z powyższej Usługi, wysyłając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej na adres mailowy: pj@planetabee.pl
 6. Usługa korzystania z „Formularzu kontaktowego” polega na kontaktowaniu się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu ze Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i możliwość korzystania przez Klienta z nieodpłatnych usług, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa lub w innych uzasadnionych przypadkach, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie przez Sprzedawcę drogą mailową.
 8. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług Klient może składać drogą mailową na adres: pj@planetabee.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni, o czym Klient zostanie powiadomiony w formie zwrotnej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych przez Klienta podczas rejestracji na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Rejestrując się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi Umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy przez Klienta zgłaszane są przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do przekazanych przez siebie danych osobowych, do ich zmiany oraz żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do całkowitego usunięcia danych Klienta w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 6. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta w przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta lub naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedający jest zobowiązany dołożyć należytej staranności w zakresie przechowania danych osobowych przekazanych przez Klienta oraz należytego zabezpieczenia ich przed dostępem do nich osób nieuprawnionym.
 8. Sprzedawca nie może przekazać dane osobowe Klienta podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Umowy sprzedaży Towaru. Jednak w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedawca przekaże dane osobowe Klienta Dostawcy.
 9. W przypadku zaoferowania wysyłania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub listowną materiałów marketingowych Klientowi, Sprzedawca powinien uzyskać od Klienta odrębną zgodę w zakresie powyższej wysyłki.

 

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie Umowy zawierane na stronie internetowej Sklepu podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości ugodowego zakończenia sporu, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny:
 4. 3.1. zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli stroną sporu jest Klient, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 5. 3.2. właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy, jeżeli stroną sporu jest Przedsiębiorca.
 6. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z pozasądowej formy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi na platformie internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , wystąpienie z wnioskiem do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, skorzystanie z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sądy polubowne, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w Zycie nowego Regulaminu zastosowanie mają poprzednie postanowienia Regulaminu.
 8. Wszelkie informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęcia, opisy, informacje, formularze, wzory objęte są prawami własności intelektualnej i należą wyłącznie do Sprzedawcy.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 września 2021 r.